ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Ερινεού, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγίου. Στην επικράτειά του κατοικούν 49.872 άτομα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.aigialeia.gov.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: