Κατηγορίες Διακρίσεων

Στον Θεσμό Βravo 2016 έχουν θεσμοθετηθεί δύο ειδών διακρίσεις:
 

Α) BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS


Οι Οργανισμοί που συμμετέχουν στον Θεσμό Bravo αναδεικνύονται στα Bravo Sustainability Awards στους πέντε (5) θεματικούς Πυλώνες: Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society, Bravo in Action. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


B) SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY


Στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια τους, καθώς και το σημαντικό ρόλο της ανάληψης πρωτοβουλιών/δράσεων στη προώθηση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε 12 θεματικές/κριτήρια καταγράφοντας τις Πρωτοβουλίες/Δράσεις, τις πολιτικές και τα συστήματα που αναπτύσσουν. Ανάλογα με το βαθμό κάλυψης των εν λόγω κριτηρίων, τα αποτελέσματα της  διαδικασίας διαλόγου του Θεσμού BRAVO καθώς και την αξιολόγηση από μια ειδική Κριτική Επιτροπή, ΟΛΕΣ οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY σε τρείς κατηγορίες ως εξής:
 
  • Sustainability Leaders
  • Top Sustainability Companies 
  • Emerging Sustainability Companies

Μέσα από τη δημιουργία του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αναγνωρίζεται η συμβολή της επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την ανάδειξη ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή. 

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για την Μεθοδολογία δημιουργίας του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΕΔΩ.