menu


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • Κάθε Οργανισμός της Κοινωνίας Πολιτών καταγράφει στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχει αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια και τα συνδέει με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 • Ως προς τη διαδικασία των βραβείων κάθε Οργανισμός της Κοινωνίας Πολιτών έχει το δικαίωμα να καταθέσει μία πρακτική στο σύνολο των θεματικών Πυλώνων. 
 • Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: http://dialog.sustainablegreece2020.com
 • Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφίων πρακτικών από τους οργανισμούς της κοινωνίας πολιτών στο Θεσμό Bravo είναι 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα με τα βήματα συμμετοχήςhttp://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/bravo-participate/pws-mporw-na-symmetexw.32.html

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων συνάδουν με τη γενικότερη φιλοσοφία της προώθησης του διαλόγου των συμμετόχων. Πιο αναλυτικά, ο θεσμός Bravo Sustainability Dialogue από την ίδρυσή του το 2010, προωθεί την ενεργό εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού συμμετόχων/κοινωνικών εταίρων από διαφορετικές ομάδες στη διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο την αφύπνιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΜΚΟ

Σύσταση & ρόλος
Η Επιστημονική Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες των ΜΚΟ θα έχει την ευθύνη της κατάρτισης ενός σχεδίου επί της μεθοδολογίας, τις κατηγορίες των διακρίσεων, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών που θα υποβληθούν στο Θεσμό συγκεκριμένα από τις ΜΚΟ και τους οργανισμούς της κοινωνίας πολιτών.

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα καταξιωμένα και με μακρά εμπειρία στο χώρο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και των κοινωφελών Ιδρυμάτων καθώς και τεχνογνωσία στα θέματα υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.   


Τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

1. Σωτήρης Λαγανόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ Ιδρύματος Μποδοσάκη, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
2. Γιάννης Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)
3. Ξενοφώντας Κάππας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
4. Σωτήρης Πετρόπουλος, Director, HIGGS

Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει, επίσης, πρόσωπα για τη στελέχωση των ομάδων των κοινωνικών εταίρων και το Δ.Σ  του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης. 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τις πρακτικές των ΜΚΟ δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των πρακτικών των ΜΚΟ διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.
 

ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Stakeholder Engagement Groups
Με στόχο να προωθηθεί ο συστηματοποιημένος διάλογος και η ευρύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων  στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, η μελέτη των υποψήφιων πρακτικών πραγματοποιείται και από μια ευρεία ομάδα εκπροσώπων ενδιαφερομένων μερών, ειδικών αξιολογητών. 
Πιο αναλυτικά, συγκροτείται μια μεικτή ομάδα συμμετόχων, αποτελούμενη από ειδικούς/αξιολογητές με  σχετική επαγγελματική κατάρτιση αλλά και συναφή εμπειρία στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας γενικότερα προκειμένου να συμβάλλουν στη μελέτη των πρακτικών καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους.

Ο κάθε ειδικός/αξιολογητής που συμμετέχει στη διαδικασία διαλόγου λαμβάνει οχτώ (8) (κατ’ ανώτατο όριο) υποψήφιες πρακτικές - μέσω email, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία. Ουσιαστικά, την κάθε υποψήφια πρακτική μελετούν 2 διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι ειδικοί/αξιολογητές της συγκεκριμένης ομάδας. 
Κάθε ειδικός/αξιολογητής έχει περιθώριο ένα μήνα (1) με περιθώριο παράτασης προκειμένου να μελετήσει τις υποψήφιες πρακτικές που του αντιστοιχούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια μέσω μιας ειδικής φόρμας (βλ. αναλυτικά κριτήρια, βαρύτητες και κλίμακα βαθμολόγησης). 
Εφόσον ολοκληρώσουν την εργασία τους, για λόγους εγκυρότητας και διαφάνειας, η φόρμα αποστέλλεται απευθείας στο QualityNet. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των αξιολογητών με τις υποψήφιες πρακτικές εφόσον η οργανωτική επιτροπή θέτει το ερώτημα στην αρχική της επικοινωνία μαζί τους προκειμένου να αποφασιστεί η μη αξιολόγηση μιας πρακτικής ή να βρεθεί εγκαίρως αντικαταστάτης.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης των αξιολογητών καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες. 
Η συμβολή της συγκεκριμένης ομάδας συμμετέχει στη  συνολική βαθμολόγηση με ποσοστό 60%.

2. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πάγια φιλοσοφία του QualityNet Foundation, για την ενεργό συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας καθώς και την ανάγκη για συνεχή αφύπνιση, ενεργοποίηση και εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού, διεξάγεται παράλληλα με τις ομάδες των ειδικών/αξιολογητών και μια διαδικασία εμπλοκής των ενεργών πολιτών στη διαδικασία διαλόγου του Θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τους υπάρχοντες μηχανισμούς της ιστοσελίδας του QualityNet στην οποία προσκαλείται το ευρύ κοινό και οι ενεργοί πολίτες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαλόγου για τις υποψήφιες πρακτικές. Την όλη  διαδικασία παρακολουθεί η οργανωτική επιτροπή του QualityNet με στόχο τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων.


Όροι συμμετοχής (site):

1. Ο ενεργός πολίτης απαγορεύεται να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές την κάθε πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διατηρείται μόνο η πρώτη βαθμολογία που υποβλήθηκε στην πρακτική.
2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία συμμετέχει με ποσοστό 40% για τις πρακτικές των ΜΚΟ  και παραμείνει ανοιχτή στο κοινό για 1 μήνα με πιθανότητα για παράταση.
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ*

(Τα κριτήρια υπόκεινται σε αναθεώρηση από την επιστημονική επιτροπή)

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:
 • Καλυπτόμενη ανάγκη
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και Ενίσχυση του εθελοντισμού
 • Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής
 • Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η δράση (Κοινωνικός Αντίκτυπος Πρακτικής ) 
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 • Τρόπος/Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

Διαβάστε αναλυτικά τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Διαλόγου & Αξιολόγησης των Πρωτοβουλιών του θεσμού BRAVO για την Κοινωνία Πολιτών εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

* Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα.Μόλις λάβουμε το μήνυμά σας θα σας απαντήσουμε σύντομα.