Εποπτεία

Η ανάπτυξη διαλόγου του θεσμού BRAVO καθώς  η διαδικασία αξιολόγησης των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμμετέχουν σε αυτόν, βασίζεται σε μια έγκριτη και αναγνωρισμένη μεθοδολογία, καθώς και σε μια σειρά επιστημονικών κριτηρίων, που είναι αναγνωρισμένα από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς, τα οποία έχει αναπτύξει η Επιστημονική Επιτροπή του θεσμού. 

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους Εταιριών, Επιχειρηματικών, Θεσμικών φορέων καθώς και Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.   

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχεδίου με την περιγραφή της μεθοδολογίας του θεσμού, καθώς και με τη διαδικασία διαλόγου των Κοινωνικών Εταίρων.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.
Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση των ομάδων των Κοινωνικών Εταίρων. Το Δ.Σ. του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό διαλόγου BRAVO, ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων συνάδουν με τη γενικότερη φιλοσοφία της προώθησης του διαλόγου των συμμετόχων. 

Τη γενικότερη συμμόρφωση με τις διαδικασίες του θεσμού BRAVO επιμελείται η ελεγκτική εταιρία KPMG.