Αξιολόγηση πρακτικών ΟΤΑ /ΜΚΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ*

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:
 • Κάλυψη ανάγκης
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και ενίσχυση του εθελοντισμού (stakeholder engagement)
 • Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής
 • Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 • Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΚΟ

 1

Κάλυψη ανάγκης

15%

20%

 2

Εμπλοκή συμμετόχων ή /και  ενίσχυση του εθελοντισμού

10%

15%

 3

Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής

15%

10%

 4

Επίδραση στο «κοινό» στο οποίο απευθύνεται
η πρακτική (impact)

15%

15%

 5

Πρωτοτυπία και Καινοτομία

15%

10%

 6

Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής

15%

15%

 7

Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

15%

15%

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 η οποία αντιστοιχεί στην παρακάτω περιγραφή σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου:

0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο
1= μερική ανταπόκριση
2= καλή ανταπόκριση
3= πολύ καλή ανταπόκριση
4= εξαιρετική ανταπόκριση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην αξιολόγηση των υποψήφιων πρωτοβουλιών και δράσεων των ΟΤΑ & ΜΚΟ, συμμετέχουν με διαφορετικό ποσοστό εμπλοκής, τρεις ομάδες με διαφορετικά ποσοστά:
 

Ομάδες Αξιολόγησης για Πρακτικές ΟΤΑ/ ΜΚΟ

Ποσοστό Συμμετοχής στην βαθμολογία

Επιτροπή Ακαδημαϊκών

40%

Stakeholders Engagement Group

50%

Ενεργοί Πολίτες 

10%


Η γενικότερη μεθοδολογία αξιολόγησης για τις πρακτικές των ΟΤΑ & ΜΚΟ είναι αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται και για τις επιχειρηματικές πρακτικές. Πάραυτα, στην περίπτωση των πρακτικών των ΜΚΟ & ΟΤΑ διεξάγονται focus groups. 

Τέλος, προκειμένου να δοθεί ένα Βραβείο σε ΟΤΑ και ΜΚΟ αντίστοιχα, ισχύει και στις επιχειρηματικές πρακτικές, δηλαδή θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 3 υποψήφιες πρακτικές για να δοθεί ένα βρβαείο σε μια κατηγορία.

Να υπογραμμιστεί πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).
  

*ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 • Κάλυψη ανάγκης
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική που περιγράφεται καλύπτει μια αναγνωρισμένη κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική κτλ ανάγκη. 
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και ενίσχυση του εθελοντισμού (stakeholder engagement)
Εάν και σε ποιο βαθμό η πρακτική αναφέρει πως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση/διεξαγωγή της, είτε εμπλέκει κάποιον αριθμό εργαζομένων ή όλους τους εργαζομένους του Φορέα/Οργανισμού, είτε ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων ή της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Εάν η συγκεκριμένη πρακτική/δράση υλοποιείται/εφαρμόζεται για πρώτη φορά/μία φορά και μόνο, ή αποτελεί μια πρακτική/δράση η οποία έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και αναμένεται να έχει διάρκεια και στο μέλλον, είτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον, συνεπώς να έχει διάρκεια και συνέπεια στην εφαρμογή της. 
 • Επίδραση στο κοινό, στην περιοχή ή το ζήτημα στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται π.χ. σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναλαμβάνει δράση ή επιδρά η πρακτική καθώς και στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζει. Παράλληλα, αν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται επαρκώς σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/καλύψει. 
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες πρακτικές. 
 • Τρόπος /Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
Πόσο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη είναι μια πρακτική από τον τρόπο που αυτή έχει σχεδιαστεί, καθώς και την όλη διαδικασία με την οποία  εφαρμόζεται/υλοποιείται και παρακολουθούνται/αξιολογούνται τα αποτελέσματα  της.
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση καθώς και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ακόμα και τα ενδιαφερόμενα κοινά στα οποία απευθύνεται η πρακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει νέες τάσεις  και νέες δράσεις που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρακτική.