ΣυμμετοχήΦέτος, στο Θεσμό διαλόγου Bravo συμμετέχουν 280 Πρωτοβουλίες και Προγράμματα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολιτών καθώς και Επιχειρήσεων, 200 Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι Θεσμικών, Επιχειρηματικών και Ακαδημαϊκών Φορέων, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ενεργών πολιτών που υπολογίζεται να ξεπεράσει τις 10.000 συμμετοχές.

Η συμμετοχή των οργανισμών στον Θεσμό διαλόγου Bravo
 
  • Πραγματοποιείται με την απλή καταγραφή των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν αναπτύξει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Θεσμού διαλόγου.
  • Αναπτύσσεται με βάση τις κύριες κατηγορίες του θεσμού Bravo: Governance (Διοίκηση), Market (Αγορά), Environment (Περιβάλλον), Society (Κοινωνία), In Action (συνεργασία Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα) και σε υποθεματικές κατηγορίες.
  • Παρέχεται η δυνατότητα να προβληθεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο το πολύπλευρο έργο του. Ειδικότερα, όλες οι δράσεις παρουσιάζονται αυτομάτως και στο εξωτερικό μέσα από το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής και παρουσίασης όλων των πρωτοβουλιών & δράσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα που αναπτύσσονται στη χώρα μας από όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς.
 
Ειδικότερα, ο  Θεσμός διαλόγου Bravo, ο οποίος εντάσσεται πλέον στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 στοχεύει: 
 
  • Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
  • Στην ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών, οι οποίες υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας μας, συνδέονται με ευρύτερους Εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. 
  • Στην προώθηση των πρακτικών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.
  • Στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
  • Στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.
  • Στην προβολή των Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της εικόνας και αντίληψης της χώρας μας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται από όλους τους παραγωγικούς Φορείς. 

Φέτος, στον Θεσμό διαλόγου Bravo συμμετείχαν οι ακόλουθες ομάδες:

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ