ΣυμμετοχήΠοιοι συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στα Bravo Sustainability Awards έχουν: Οι Επιχειρήσεις/ Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ΜΚΟ.


Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής 
 
Οι συμμετέχοντες Οργανισμοί στα Bravo Sustainability Awards έχουν τη δυνατότητα:
 • να αναδείξουν τις πρακτικές τους στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχιερηματικότητας & Κοινωνικής Συνοχής
 • να προωθήσουν πρότυπα καινοτομίας 
 • να ενισχύσουν την υπεύθυνη τους εικόνα και την αξιοπιστία τους 
 • να συνδεθούν με ένα Δίκτυο πρωτοπόρων Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας
 • να πετύχουν μεγαλύτερο βαθμό δικτύωσης και αλληλεπίδρασης με άλλους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να δημιουργούνται συνεργασίες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη καλών πρακτικών βιωσιμότητας


Τρόπος συμμετοχής
 
 • Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: dialog.sustainablegreece2020.com
 • Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή στα Bravo Sustainability Awards υποψήφιων πρακτικών στην τελική τους μορφή είναι μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015.
 • Κάθε Επιχείρηση, Φορέας, Οργανισμός, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μία (1) μόνο πρακτική σε κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες Βραβείων.
 • Η συμμετοχή των Επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων (4) Διαβαθμίσεων ανάλογα με το μέγεθος των Επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται με βάση: (α) τον αριθμό των εργαζομένων και (β) τον τζίρο της επιχείρησης, κατά την 31/12/2014.
 • Για κάθε ένα από τα δύο παραπάνω κριτήρια προκύπτει και μια διαβάθμιση για την εκάστοτε Επιχείρηση (πχ. μεγάλη, μεσαία, μικρομεσαία και μικρή, κ.λ.π.). Για λόγους συντηρητικότητας επιλέγεται η μικρότερη εκ των δύο που θα προκύψουν.
 • Εάν πρόκειται για Όμιλο εταιριών, λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη μητρική Επιχείρηση και από τις θυγατρικές, συνδεδεμένες και συγγενείς Επιχειρήσεις της που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.


Η διαβάθμιση των Επιχειρήσεων στις τέσσερις κατηγορίες θα υπολογίζεται ως εξής:
 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΤΖΙΡΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ

0-50

Έως 5 εκ. ευρώ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

51-150

Έως 15 εκ. ευρώ

ΜΕΣΑΙΕΣ

151-250

Έως 50 εκ. ευρώ

ΜΕΓΑΛΕΣ

Πάνω από 250

Πάνω από 50 εκ. ευρώ

 

Συνεπώς μία επιχείρηση για τη συμμετοχή της στα Bravo Sustainability Awards θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή της τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων που απασχολούσε στις 31/12/2014 καθώς και τον τζίρο της Επιχείρησης/ Ομίλου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2014. Εφόσον στοιχεία του 2014 δεν είναι διαθέσιμα, η επιχείρηση δύναται να δηλώσει στοιχεία της πιο πρόσφατης χρήσης (2013).

 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις/ οργανισμοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη όλων των στοιχείων που δηλώνονται στο πλαίσιο του θεσμού Bravo και ο θεσμός δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα τους. Κόστη Συμμετοχής


Κόστος συμμετοχής Επιχειρήσεων: Για κάθε υποψήφια πρακτική υπάρχει ένα admin fee (κόστος διαχείρισης) 300€ + 23% ΦΠΑ
 

Οι εταιρίες Πρεσβευτές Βιωσιμότητας που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 έχουν τη δυνατότητα να θέσουν την υποψηφιότητα 1 πρακτικής  ΔΩΡΕΑΝ.


Κόστος συμμετοχής Δήμων/Περιφερειών, ΜΚΟ και Ακαδημαϊκής Κοινότητας: ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Περισσότερες πληροφορίες 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6898594 ή με e-mail στο:
info@sustainablegreece2020.com.