Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Πρακτικών

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ*


Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:
 • Κάλυψη ανάγκης
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement)
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
 • Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
 • Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 • Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 • Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
 
   
ΟΜΑΔΑ
Α
ΜΙΚΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ B
ΜΙΚΡΟ-
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ Γ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ Δ
ΜΕΓΑΛΕΣ
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ
 1 Κάλυψη ανάγκης 10% 10% 15% 15%
 2 Εμπλοκή συμμετόχων ή /και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement) 10% 10% 5% 5%
 3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής 15% 15% 10% 10%
 4 Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον 10% 10% 15% 15%
 5 Επίδραση στο «κοινό» στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact) 10% 10% 15% 15%
 6 Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής 20% 20% 10% 10%
 7 Πρωτοτυπία και Καινοτομία 5% 5% 10% 10%
 8 Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής 5% 5% 15% 15%
 9 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής 15% 15% 5% 5%
 


ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Η κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 η οποία αντιστοιχεί στην παρακάτω περιγραφή σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου: 

0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο
1= μερική ανταπόκριση
2= καλή ανταπόκριση
3= πολύ καλή ανταπόκριση
4= εξαιρετική ανταπόκριση

Να υπογραμμιστεί πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Στην αξιολόγηση των υποψήφιων πρωτοβουλιών και δράσεων συμμετέχουν με διαφορετικό ποσοστό εμπλοκής, τρείς ομάδες:
 
Ομάδες Αξιολόγησης για Επιχειρηματικές Πρακτικές Ποσοστό Συμμετοχής στην βαθμολογία
Stakeholders Engagement Group 40%
Experts’ Focus Groups 50%
Ενεργοί Πολίτες  10%
 
Να σημειωθεί πως η αξιολόγηση των πρακτικών δεν αποσκοπεί στη σύγκριση μιας πρακτικής σε σχέση με τις υπόλοιπες πρακτικές (ranking). Αντίθετα, η κάθε πρακτική βαθμολογείται ως μονάδα σύμφωνα με τα κριτήρια, τις βαρύτητες και την κλίμακα βαθμολόγησης που έχει καταρτίσει η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού.
 

2.  ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
 
1. Stakeholder Engagement Groups 

Με στόχο να προωθηθεί περαιτέρω ο συστηματοποιημένος διάλογος και η ευρύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, η αξιολόγηση των υποψήφιων πρακτικών θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και από μια ευρεία ομάδα κοινωνικών εταίρων.

Πιο αναλυτικά, συγκροτείται μια μεικτή ομάδα συμμετόχων, αποτελούμενη από κοινωνικούς εταίρους με σχετική επαγγελματική κατάρτιση αλλά και συναφή εμπειρία στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας γενικότερα προκειμένου να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πρακτικών προσφέροντας μια σφαιρικότερη προσέγγιση.

Ο κάθε αξιολογητής λαμβάνει οχτώ (8) (κατ’ ανώτατο όριο) υποψήφιες πρακτικές - τέσσερις πρακτικές επιχειρήσεων και περίπου τέσσερις ΟΤΑ & ΜΚΟ- με email, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία. Ουσιαστικά, κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται από 2 διαφορετικούς συμμετόχους της συγκεκριμένης ομάδας.

Κάθε μέλος της επιτροπής έχει περιθώριο ένα μήνα (1) με περιθώριο παράτασης προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψήφιες πρακτικές που τους αντιστοιχούν με βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης μέσω ειδικής φόρμας/εντύπου αξιολόγησης (βλ. αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης, βαρύτητες και κλίμακα βαθμολόγησης).

Εφόσον ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, για λόγους εγκυρότητας και διαφάνειας, η φόρμα αξιολόγησης αποστέλλεται απευθείας στο QualityNet. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των αξιολογητών με τις υποψήφιες πρακτικές εφόσον η οργανωτική Επιτροπή θέτει το ερώτημα στην αρχική της επικοινωνία μαζί τους προκειμένου να αποφασιστεί η μη αξιολόγηση μιας πρακτικής ή να βρεθεί εγκαίρως αντικαταστάτης.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.

Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας συμμετέχει στη συνολική αξιολόγηση με ποσοστό 40%.

2. Experts’ Focus Groups

Συγκροτούνται Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων (stakeholders), μία για κάθε κατηγορία βραβείων, (π.χ. BRAVO MARKET, BRAVO SOCIETY κτλ) και για κάθε θεματικό πυλώνα της αντίστοιχης κατηγορίας. Οι Ομάδες αποτελούνται από εκπροσώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους με συναφή κατάρτιση και εμπειρία πάνω στα θέματα που πραγματεύεται ο κάθε θεματικός πυλώνας.  Κάθε αξιολογητής ανάλογα με την κατάρτιση και εμπειρία του καλείται να αξιολογήσει από 8-10 υποψήφιες επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο να εστιάσουν στις ειδικές απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις προδιαγραφές  της κάθε κατηγορίας.

Οι αξιολογητές του κάθε θεματικού πυλώνα έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες υποψήφιες πρακτικές (με email) χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία, και προσκαλούνται να διαβάσουν και να αξιολογήσουν τις  υποψήφιες πρακτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας πριν τη διοργάνωση συνάντησης με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους της ίδιας ομάδας.

Στη συνέχεια οργανώνονται focus groups διάρκειας δύο ωρών με τη συμμετοχή των αντίστοιχων κοινωνικών εταίρων που στελεχώνουν την κάθε μία από τις ομάδες ανάλογα με τις κατηγορίες των Βραβείων.

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι οι αντίστοιχες ομάδες των  κοινωνικών εταίρων:
 • να συζητήσουν από κοινού την αξιολόγηση τους για τις υποψήφιες πρακτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας, εστιάζοντας στις μεγάλες αποκλίσεις
 • να καταλήξουν με τη βοήθεια του συντονιστή σε μια κοινή αποδεκτή βαθμολογία για το κάθε κριτήριο  της κάθε πρακτικής. 
Συντονιστής του κάθε focus group θα οριστεί εκπρόσωπος του QualityNet Foundation ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την τήρηση κατάλληλων αρχείων τεκμηρίωσης της διαδικασίας (π.χ. χειρόγραφα με τις επιμέρους βαθμολογίες, emails, κ.ά.). Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από κοινού, είτε με ομοφωνία, είτε με απλή πλειοψηφία.

Οι Ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων στελεχώνονται σύμφωνα με εκπροσώπους που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι εταιρίες Πρεσβευτές Βιωσιμότητας που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, καθώς και οι συμμετέχουσες εταιρίες στο Θεσμό Bravo Sustainability Awards με στόχο να υπάρξει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αφύπνιση και εμπλοκή συμμετόχων (Stakeholder engagement).

Το QualityNet με σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των επιτροπών αξιολόγησης τόσο της Επιτροπής των Ακαδημαϊκών όσο και για τις Ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων σύμφωνα με την πάγια πρακτική που εφαρμόζει ο Θεσμός  BRAVO από την αρχή της εγκαθίδρυσης του.
 
Τα ονόματα και οι ιδιότητες των ομάδων των κοινωνικών εταίρων (experts’ focus groups & stakeholder engagement groups) που συμμετέχουν στις ομάδες αξιολόγησης θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης των Βραβείων.3. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ


Τέλος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αφύπνιση, ενεργοποίηση και συνεχή εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, διεξάγεται μια ηλεκτρονική αξιολόγηση η οποία είναι ανοιχτή στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό και τους ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή και οι οποίοι προέρχονται από διαφόρους κλάδους και επαγγελματική ενασχόληση. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με την πάγια φιλοσοφία του QualityNet Foundation, για ενεργή συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στα εν λόγω θέματα ξεκινά μια διαδικασία εμπλοκής και του ευρύ κοινού στο Θεσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τους υπάρχοντες μηχανισμούς της ιστοσελίδας του QualityNet στην οποία προσκαλείται το ευρύ κοινό και οι ενεργοί πολίτες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών και την οποία παρακολουθεί η οργναωτική Επιτροπή του QualityNet για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων.

Όροι συμμετοχής (site):

1. Ο ενεργός πολίτης απαγορεύεται να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές την κάθε πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διατηρείται μόνο η πρώτη βαθμολογία που υποβλήθηκε στην πρακτική.
2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

Δράσεις και Πρωτοβουλίες που μπορούν να υποβληθούν

Όλες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθείει στην χώρα μας από 1/1/2015 έως 31/10/2016. Ο κάθε Οργανισμός επιλέγει από την κατηγορία διακρίσεων τις θεματικές ενότητες στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί. Κατάθεση υποψηφιοτήτων έως 30 Νοεμβρίου.

Η αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει ποσοστό 10% για τις επιχειρηματικές πρακτικές και 30% για τις πρακτικές των ΜΚΟ & ΟΤΑ και παραμείνει ανοιχτή  στο κοινό για δύο εβδομάδες με πιθανότητα για παράταση.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.                                                                                           ΒΡΑΒΕΙΑ
BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS

Οι επιχειρήσεις, οι ΟΤΑ και οι ΜΚΟ βραβεύονται χωριστά για κάθε έναν από τους 5 θεματικούς πυλώνες (Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society & Bravo In Action).
 • Πιο αναλυτικά, προκειμένου να δοθεί ένα Βραβείο για έναν θεματικό πυλώνα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 3 πρακτικές . 
 • Η πρακτική θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% του μέγιστου θεωρητικού βαθμού.
 • Η αντίστοιχη διαβάθμιση μεγέθους εταιριών (για τις επιχειρήσεις π.χ. Μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές ) λαμβάνεται υπόψη για το Βραβείο που θα δίνεται στη θεματική κατηγορία. Φέτος, σε κάθε πυλώνα οι πρακτικές των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν μια ομάδα με δεδομένο πως αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια καθώς αντίστοιχα και οι μικρομεσαίες με τις μικρές.
 • Να σημειωθεί πως για τις πρακτικές των ΜΚΟ και ΟΤΑ δεν ισχύουν οι ανάλογες διαβαθμίσεις μεγέθους )

Συγκεκριμένα για να δοθεί ένα Βραβείο για τον κάθε θεματικό Πυλώνα, θα ισχύει ο παρακάτω κανόνας:

1 έως 2 υποψήφιες πρακτικές- κανένα Βραβείο
3 έως 5 υποψήφιες πρακτικές - μπορεί να δοθεί 1 Βραβείο
6 έως 8 υποψήφιες πρακτικές- μπορούν να δοθούν 2 Βραβεία
Από 9 πρακτικές και πάνω- μπορούν να δοθούν 3 Βραβεία


Εξαγωγή αποτελεσμάτων και τελικά Βραβεία

Την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει η οργανωτική Επιτροπή του QualityNet με βάση τα περιγραφόμενα στην παρούσα διαδικασία και υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής.

Να σημειωθεί πως τα βραβεία εξάχθηκαν με στρογγυλοποίηση σε δεκαδικά ψηφία.
Για λόγους ενθάρρυνσης της συμμετοχής των μικρομεσαίων οργανισμών στα Bravo Sustainability Awards υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί ένα τιμητικό Βραβείο για τη συνολική παρουσία μιας Μικρής Επιχείρησης στα Βραβεία. Ουσιαστικά, μπορεί να δοθεί ένα Βραβείο για την πρακτική μιας μικρής Επιχείρησης, η οποία θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία οριζοντίως ανεξαρτήτου κατηγορίας Βραβείου. 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ισοβαθμίας του τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, οι εταιρίες θα μοιράζονται το αντίστοιχο Βραβείο. 
 

*ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 
 • Κάλυψη ανάγκης
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική που περιγράφεται καλύπτει μια αναγνωρισμένη κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική κτλ ανάγκη είτε το βασικό στόχο για τον οποίο  υλοποιείται.
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός ή/και (stakeholder engagement)
Εάν και σε ποιο βαθμό η πρακτική αναφέρει πως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση/διεξαγωγή της, είτε εμπλέκει κάποιον αριθμό εργαζομένων ή όλους τους εργαζομένους της εταιρίας, είτε ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων της εταιρίας, είτε εμπλέκει με κάποιο τρόπο «συμμετόχους» της εταιρίας ευρύτερα, με την έννοια των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών της εταιρίας.
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Εάν η συγκεκριμένη πρακτική/δράση υλοποιείται/εφαρμόζεται για πρώτη φορά/μία φορά και μόνο, ή αποτελεί μια πρακτική/δράση η οποία έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και αναμένεται να έχει διάρκεια και στο μέλλον, είτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον, συνεπώς να έχει διάρκεια και συνέπεια στην εφαρμογή της.
 • Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
Κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική σχετίζεται με την επιχειρηματική λειτουργία μιας επιχείρησης (core business) και κυρίως με την ευρύτερη επιχειρηματική λειτουργία μιας επιχείρησης (core business, κύριο προϊόν, υπηρεσία) και κυρίως με την επίδρασή της στο ευρύτερο περιβάλλον και στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Επίδραση στο κοινό, στην περιοχή ή το ζήτημα στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται π.χ. σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναλαμβάνει δράση ή επιδρά η πρακτική καθώς και στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζει. Παράλληλα, αν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται επαρκώς σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/καλύψει.
 • Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
Η επίδραση και το αποτέλεσμα μιας δράσης/πρακτικής  θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα το μέγεθος και τις δυνατότητες μιας επιχείρησης (capacities & resources)
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες πρακτικές.
 • Τρόπος /Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
Κατά πόσο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη είναι μια πρακτική από τον τρόπο που αυτή έχει σχεδιαστεί, καθώς και την όλη διαδικασία με την οποία  εφαρμόζεται/υλοποιείται και παρακολουθούνται/αξιολογούνται τα αποτελέσματα  της.
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση καθώς και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ακόμα και τα ενδιαφερόμενα κοινά στα οποία απευθύνεται η πρακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει νέες τάσεις  και νέες δράσεις που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρακτική.