Κατηγορίες Βραβείων 
1. Bravo Governance (Διακυβέρνηση)
Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders) και διαδικασίες ενσωμάτωσης των απόψεών τους και σύνδεσή τους με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού. 
 
2. Bravo Market (Αγορά)
Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και προωθούν το υπεύθυνο marketing, τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. Ανάπτυξη προγραμμάτων social marketing καθώς και πολιτικές/δράσεις που προωθούν την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα του δικτύου των προμηθευτών (Responsible Procurement), του δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain), τις υπεύθυνες προμήθειες, αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή. 
 
3. Bravo Environment (Περιβάλλον)
Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές πρακτικές σε θέματα εξοικονόμησης φυσικών πόρων, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, προώθησης δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
 
4. Bravo Society (Κοινωνία)
Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμβολής στην άμβλυνση ουσιωδών  κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν την απασχολησιμότητα και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού με στόχο να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες, την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου, καθώς και την ένταξη νέων σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (τουριστική & πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ). 
 
5. Bravo in Action (Σε Δράση)
Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων, Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολιτών/ΜΚΟ και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, που έχουν ως  στόχο να συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη Κοινωνική Συνοχή.