Περιγραφή του Θεσμού 2015Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue θέτει ως στόχο του να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που κατεγράφησαν από τους συμμετέχοντες Οργανισμούς & Φορείς στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

Η διαδικασία της ανάδειξης των καλών πρακτικών βασίζεται στη φιλοσοφία του QualityNet Foundation που εστιάζει στην εμπλοκή και στο διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η σύνδεση με την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 πραγματοποιήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί ένας τρόπος επιπλέον προώθησης και επιβράβευσης των πρακτικών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην Πρωτοβουλία καθώς και μιας ευρύτερης αφύπνισης και εκπαίδευσης των συμμετόχων αναφορικά με τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες αυτές.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως από τη στιγμή της ιδρύσεως του Θεσμού μέχρι σήμερα, τα Bravo δεν έχουν σκοπό μόνο την τελική βράβευση αλλά, και την προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Φέτος, αφενός με την αξιολόγηση πρακτικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους καθώς και με τη συμμετοχή αξιολογητών από το εξωτερικό, η εμβέλεια του Θεσμού διευρύνεται, με στόχο να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός εκπαίδευσης και αφύπνισης της ίδιας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο. 

Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue στοχεύει: 
 
  • Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας, συνδέονται με ευρύτερους Εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. 
  • Στην προώθηση των πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.
  • Στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.